سینی داخل سالن TRAY

سینی داخل سالن

دسته بندی ها :

سینی داخل سالن
سینی سیب زمینی : 12*7
سینی داخل سالن: 18*18
سینی داخل سالن: 20*20
www.keyhanprint.com
#چاپ_کيهان #مجتمع_چاپ_کيهان #جعبه_سازي #بسته_بندي
www.keyhanprint.com

@keyhan.print

@keyhanprint1

@keyhanprint

info@keyhanprint.com